Laos (ພາສາລາວ) Nondiscrimination Statement

ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ລັດ​ໄອ​ໂອວາ ຫ້າມ​ການ​ເລືອກ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ການ​ຈ້າງ​ງານ, ​ໂປຣ​ແກຣມການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ ບົນ​ພື້ນຖານ​ດ້ານ​ເຊື້ອ​ຊາດ, ຄວາມ​ເຊື່ອ, ສີ​ຜິວ, ສາສະໜາ, ຊາດ​ກຳ​ເນີ​ດ, ອາຍຸ, ​ເພດ, ຄວາມ​ພິການ, ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ກຳມະພັນ, ສະຖານະ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ນັກຮົບ​ເກົ່າ​ຂອງ​ສະຫະລັດ, ການ​ປະຈຳການ​ໃນ​ກອງທັບ​ສະ​ຫະລັດ, ລົດ​ສະ​ນິຍົມ​ທາງ​ເພດ, ​ເອກະລັກ​ທາງ​ເພດ, ຄວາມມັກ​ທາງ​ສັງຄົມ ຫຼື ການຈຳ​ແນ​ກຕ່າງໆ​ທີ່​ຕັດ​ຮອນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຄົນ​ຂອງ​ບຸກຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ຍັງ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ສະໜອງ​ໂອກາດ​ທີ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ ​ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ຢ່າງ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ. ສຳລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ບໍ່​ເລືອກ​ປະຕິບັດ, ​ໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ຫົວໜ້າ, ຫ້ອງການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໂອກາດ​ທີ່​ເ​ທົ່າທຽມ​ກັນ ​ແລະ ຄວາມ​ຫຼາກຫຼາຍ (Office of Equal Opportunity and Diversity), ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ລັດໄອ​ໂອວາ, 202 Jessup Hall, Iowa City, IA 52242-1316, 1-319-335-0705 (voice), 1-319-335-0697 (TDD), diversity@uiowa.edu.