Serbo-Croatian/Bosnian (Srpsko-hrvatski) Nondiscrimination Statement

University of Iowa Hospitals and Clinics pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola. University of Iowa Hospitals and Clinics ne isključuje ljudi niti ih tretira drugačije zbog njihove rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.

University of Iowa Hospitals and Clinics:

  • Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom kako bi komunicirali efikasno s nama, poput:
    • kvalifikovanih tumača za znakovni jezik
    • pisanih informacija u drugim formatima (veća slova štampanih materijala, audio format, dostupni elektronski i drugi formati)
  • Pruža besplatne jezičke usluge osobama čiji maternji jezik nije engleski, poput:
    • kvalifikovanih jezičkih tumača
    • informacija napisanih na drugim jezicima

Ako su vam potrebne ove usluge, kontaktirajte Office of the Patient Experience

Ako mislite da vam University of Iowa Hospitals and Clinics nije pružio ove usluge ili ste bili izloženi diskriminaciji na neki drugi način po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola, možete podnijeti prigovor sljedećoj ustanovi:

Office of the Patient Experience
200 Hawkins Drive
Iowa City, IA 52242
1-319-356-1802
1-800-777-8442
Email: patient-experience@uiowa.edu

Prigovor možete podnijeti lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Ako vam je potrebna pomoć za podnošenje prigovora, Office of the Patient Experience je dostupan da vam pomogne.

Takođe možete podnijeti žalbu u vezi građanskih prava ministarstvu U.S. Department of Health and Human Services (Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga), Office for Civil Rights (Služba za građanska prava) elektronski preko Office for Civil Rights Complaint Portal, dostupnog na https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili poštom ili telefonom na:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019
1-800-537-7697 (TDD - Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom)

Obrasci žalbe dostupni su na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.