Tagalog (Tagalog – Filipino) Nondiscrimination Statement

Pinagbabawal ng University of Iowa ang diskriminasyon sa pag-empleyo, mga programang pang-edukasyon at mga aktibidad sa batayan ng lahi, kredo, kulay, relihiyon, pambansang pinagmulan, edad, kasarian, pagbubuntis, kapansanan, henetikong impormasyon, katayuan bilang beterano ng U.S., sekswal na oryentasyon, pagkakakilanlan sa kasarian, mga kagustuhan sa pakikipag-ugnayan, o anumang ibang klasipikasyon na humahadlang sa tao ng konsiderasyon bilang indibiduwal. Ina-apirma din ng unibersidad ang paninindigan nito sa pagbibigay ng mga patas na oportunidad sa mga pasilidad ng unibersidad. Para sa karagdagang impormasyon sa mga polisiya sa pagbabawal sa diskriminasyon, makipag-ugnay sa Director, Office of Equal Opportunity and Diversity, ang University of Iowa, 202 Jessup Hall, Iowa City, IA 52242-1316, 1-319-335-0705 (voice), 1-319-335-0697 (TDD), diversity@uiowa.edu.