Vietnamese (Tiếng Việt) Nondiscrimination Statement

Đại học Iowa ngăn cấm việc phân biệt đối xử trong công việc, chương trình giáo dục, và các hoạt động dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, giới tính, tình trạng mang thai, khuyết tật, thông tin di truyền, tình trạng là cựu chiến binh Hoa Kỳ, phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, định hướng giới tính, nhận biết giới tính, các ưu tiên hội đoàn, hoặc bất kỳ phân loại nào khác khiến cho người đó không được xem là cá nhân. Trường đại học cũng khẳng định cam kết của mình là tạo cơ hội công bằng và tiếp cận như nhau các cơ sở đại học. Để biết thêm thông tin về các chính sách không phân biệt đối xử, hãy liên lạc Giám đốc, Phòng Cơ Hội Công Bằng và Sự Đa Dạng, Đại học Iowa, 202 Jessup Hall, Iowa City, IA 52242-1316, 1-319-335-0705 (giọng nói), 1-319-335-0697 (TDD), diversity@uiowa.edu.